godlo pl1

  Szkoła Podstawowa

 w Ulanicy

 

 

 


   
Ulanica, 36-065Dynów
tel.: (16) 652-10-63,
email: ulanicasp(małpka)o2.pl

wyszukiwarka 45 strona glowna 45 instrukcja 45

Get Adobe Flash player

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Ulanicy

Ulanica 28

36-065 Dynów

ogłasza konkurs na stanowisko:

Woźny

 

I. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Ulanica 28, 36-065 Dynów, ulanicasp(at)o2.pl

II. Określenie stanowiska: Woźny w budynku Szkoły Podstawowej w Ulanicy,
Ulanica 28, 36-065 Dynów  

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.        Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Ulanica 28, 36-065 Dynów

2.        Nawiązanie stosunku pracy: Nawiązanie stosunku pracy na czas określony od września 2019 r.

3.        Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy.

4.       Czas pracy –  7:00-13:00.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

1.        Obywatelstwo polskie.

2.        Wykształcenie min. zawodowe.

3.        Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Wymagania  dodatkowe:

1. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

2. Kwalifikacje do obsługi pieca gazowego

3. Własna inicjatywa w działaniu

4. Wysoka kultura osobista.

5.  Umiejętność dokonywania drobnych napraw i konserwacji

6.  Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.

7.  Umiejętność pracy w zespole.


Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

1.        Utrzymywanie czystości na terenie wokół szkoły.

2.        Dokonywanie drobnych napraw uszkodzonego sprzętu i urządzeń.

3.        Dozór nad piecem CO i termą gazową.

4.        Sprawdzanie zabezpieczenia okien, kranów, drzwi, wyłączenie oświetlenia.

5.        Pilnowanie, aby na terenie szkoły nie znajdowały się osoby postronne.

6.        Kontrolowanie zabezpieczenia budynku przed pożarem i kradzieżą.

7.        Dbanie o stan techniczny narzędzi, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

8.        Dokonywanie drobnych remontów.

9.        Zamiatanie, koszenie trawy, grabienie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu wokół budynku (zależnie od pór roku).

10.      Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w szkole.

Pracownikowi zabrania się:

1.        Spożywania w miejscu świadczenia pracy napojów alkoholowych
i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania w miejscu świadczenia pracy pod wpływem takich napojów lub środków.

2.        Opuszczania w czasie pracy, bez zgody przełożonego, miejsca pracy.

3.        Wynoszenia z miejsca pracy jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika.

4.        Wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Ulanica 28, 36-065 Dynów

Stanowisko pracy: woźny

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.        Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2.        List motywacyjny.

3.        Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

4.       Kserokopię dokumentu dowodu osobistego.

5.        Oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- dostępne w szkole

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą e- mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Woźnego- SP w Ulanicy”  w pokoju nr 29 UG w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 2, 36-065 Dynów

Oferty należy dostarczyć w terminie: do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00. 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej w Ulanicy po wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Po rozpatrzeniu złożonych ofert pracy dyrektor szkoły w dniu 12. 08.2019 r. skontaktuje się z wybranymi osobami.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko woźnego w Szkole Podstawowej w Ulanicy, prowadzonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulanicy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne ”.

Podziękowania

ko 200zwiazek gmin 200

LOGO GM-DYNOW HERB DYNOW

styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

15 15